Sony Xperia M2 - Nhạc

background image

Nh

ấn để đi tới bài hát tiếp theo trong hàng đợi phát

Ch

ạm và giữ để tua đi nhanh trong bài hát hiện tại

10

Phát ho

ặc tạm ngừng bài hát

11

Nh

ấn để đi tới bài hát trước đó trong hàng đợi phát

Ch

ạm và giữ để tua lùi trong bài hát hiện tại

12

Phát bài hát ng