Sony Xperia M2 - Kết nối thiết bị với phụ kiện USB

background image

ết nối thiết bị với phụ kiện USB

B

ạn có thể sử dụng bộ tiếp hợp USB Host để kết nối thiết bị với phụ kiện USB, như

thi

ết bị lưu trữ USB dung lượng lớn, bộ điều khiển trò chơi, bàn phím USB và chuột

USB. N

ếu phụ kiện USB có đầu nối micro USB thì bạn không cần dùng bộ tiếp hợp

USB Host.

B

ộ tiếp hợp USB Host được bán riêng. Sony không bảo đảm thiết bị của bạn hỗ trợ tất cả các

ph

ụ kiện USB.

Cách k

ết nối phụ kiện USB bằng bộ tiếp hợp USB host

L

ắp bộ tiếp hợp USB Host vào thiết bị của bạn, rồi kết nối bộ tiếp hợp tới phụ

ki

ện USB.

Các b

ước hoặc phần mềm bổ sung có thể được yêu cầu để thiết lập bộ điều khiển trò chơi,

ph

ụ kiện âm thanh USB và phụ kiện Ethernet USB. Sony không đảm bảo rằng thiết bị của bạn

h

ỗ trợ mọi phụ kiện USB.

Cách truy c

ập nội dung trên thiết bị lưu trữ USB dung lượng lớn bằng bộ tiếp hợp

USB Host

1

L

ắp bộ tiếp hợp USB Host vào thiết bị, rồi kết nối bộ tiếp hợp với thiết bị lưu trữ

USB dung l

ượng lớn.

2

T

ừ Màn hình chủ, nhấn vào .

3

Tìm và nh

ấn vào Cài đặt > Kết nối Xperia™ > Kết nối USB > Dò tìm thiết bị

USB.

4

Để truy cập các tệp và thư mục trên thiết bị lưu trữ USB, hãy dùng ứng dụng
qu

ản lý tệp, như File Commander.

B

ạn cũng có thể mở ứng dụng media thích hợp trên thiết bị để xem trực tiếp nội dung. Chẳng

h

ạn, bạn có thể mở ứng dụng Album để xem ảnh được lưu trên thiết bị lưu trữ USB dung

l

ượng lớn.

Cách tháo thi

ết bị lưu trữ USB dung lượng lớn

1

Để mở Bảng thông báo, hãy kéo thanh trạng thái xuống, sau đó nhấn Đã kết
n

ối thiết bị lưu trữ USB.

2

Nh

ấn OK.

3

Rút b

ộ tiếp hợp USB Host ra khỏi thiết bị.

Cách k

ết nối phụ kiện USB bằng đầu nối micro USB

G

ắn đầu nối micro USB của phụ kiện USB vào thiết bị của bạn.

Sony không b

ảo đảm rằng thiết bị của bạn hỗ trợ tất cả các phụ kiện USB có đầu nối micro

USB.

K