Sony Xperia M2 - Công cụ máy tính

background image

ụ máy tính

Có m

ột số công cụ để giúp bạn kết nối thiết bị với máy tính và quản lý nội dung như

danh b

ạ, phim, nhạc và ảnh.

Xperia™ Companion

Xperia™ Companion là m

ột phần mềm máy tính với bộ sưu tập các công cụ và ứng

d

ụng mà bạn có thể dùng khi kết nối thiết bị với máy tính. Với Xperia™ Companion,

b

ạn có thể:

C

ập nhật hoặc sửa chữa phần mềm thiết bị của bạn.

Truy

ền tải nội dung từ điện thoại của mình bằng Xperia™ Transfer.

Sao l

ưu và khôi phục nội dung trên máy tính của bạn.

Đồng bộ hóa nội dung đa phương tiện – nội dung camera, nhạc và danh sách phát
gi

ữa thiết bị và máy tính của bạn.

Duy

ệt các tập tin trên thiết bị của bạn.

Để dùng ứng dụng Xperia™ Companion, bạn cần có máy tính kết nối Internet đang
ch

ạy một trong các hệ điều hành sau:

Microsoft

®

Windows

®

7 tr

ở lên

Mac OS

®

X 10.8 tr

ở lên

B

ạn có thể tải về Xperia™ Companion tại http://support.sonymobile.com/global-en/

tools/xperia-companion.

122

Đây là phiên bản trên Internet của ấn phẩm này. © Chỉ in ra để sử dụng cá nhân.

background image

Media Go™ for Microsoft

®

Windows

®

Ứng dụng Media Go™ dành cho máy tính Windows

®

giúp b

ạn truyền ảnh chụp, video

và nh

ạc giữa thiết bị và máy tính. Để đọc thêm về cách sử dụng ứng dụng Media

Go™, hãy truy c

ập vào http://mediago.sony.com/enu/features.

Để dùng ứng dụng Media Go™, bạn cần một trong các hệ điều hành sau:

Microsoft

®

Windows

®

10

Microsoft

®

Windows

®

8 / 8.1

Microsoft

®

Windows

®

7

Microsoft

®

Windows Vista

®

C