Sony Xperia M2 - Make log telepon

background image

Make log telepon

Dina log teleponn, Anjeun tiasa ningali sauran nu kaliwat , nu katampi sareng nu

kaputer .

Pikeun muka log telepon

1

Tina Layar Utama anjeun, ketok .

2

Panggihan terus ketok .

3

Upami log telepon teu nembongan, ketok .

Nempo telepon lasut

1

Pas anjeun boga telepon lasut, ditembongkeun dina bar status. Sered bar

status ka handap.

2

Ketok

Telepon lasut.

Pikeun nelepon nomer ti daptar telepon kumplit Anjeun

Ketok nomer

Jang ngedit eta nomer samemeh nelepon, rampa terus tahan nomer dina log telepon, terus

ketok

Edit nomer samemeh nelepon.

57

Ieu pérsi Internét tina ieu publikasi. © Citak kanggo pamakéan pribados wungkul.

background image

Pikeun nambah nomer ti daptar telepon kumplit kana kontak Anjeun

1

Toel jeung tahan hiji nomer nu dipintonkeun dina daptar telepon kumplit, terus

ketok

Tambihkeun ka Kontak.

2

Pilih kontak nu geus aya jang nambahkeun eta nomer, atawa ketok

Damel kontak

anyar.

3

Edit wincik kontak, terus ketok

SIMPEN.

Jang nempo pilihan daptar telepon kumplit

Sawaktos log telepon dibuka, ketok .

Anjeun bisa oge ngakses setelan telepon umum make parentah di luhur.