Sony Xperia M2 - Upućivanje poziva

background image

Upućivanje poziva

Poziv možete uputiti ručnim biranjem broja telefona, dodirivanjem broja sačuvanog na

spisku kontakata ili dodirivanjem broja telefona u prikazu evidencije poziva. Možete da

koristite i funkciju pametnog biranja da biste brzo pronašli brojeve sa spiska kontakata i iz

evidencije poziva tako što ćete uneti broj ili ime kontakta i izabrati ga iz predloga koji se

pojave. Da biste uputili video poziv, možete da koristite aplikaciju za brzu razmenu

poruka i video ćaskanje Hangouts™ na uređaju. Pročitajte odeljak

Brza razmena poruka

i video ćaskanje

na stranici 72 .

1

Prikaz više opcija

2

Brisanje broja

3

Numerička tastatura

4

Dugme za pozivanje

Otvaranje numeričke tastature

1

Na ekranu Početni ekran dodirnite stavku .

2

Pronađite i dodirnite stavku .

3

Ako se numerička tastatura ne pojavljuje, dodirnite stavku .

Biranje broja telefona

1

Otvorite numeričku tastaturu.

2

Unesite broj telefona, a zatim dodirnite stavku .

Dodirnite stavku

da biste izbrisali greškom unet broj.

Pozivanje pomoću funkcije pametnog biranja

1

Otvorite numeričku tastaturu.

2

Unesite slova ili brojeve koji odgovaraju kontaktima koje želite da pozovete. Pri

unosu svakog slova ili broja pojavljuje se lista mogućih poklapanja.

3

Dodirnite kontakt kog želite da pozovete.

Upućivanje međunarodnog poziva

1

Otvorite numeričku tastaturu.

2

Dodirnite i zadržite broj 0 dok se ne pojavi znak „+“.

3

Unesite pozivni broj zemlje, pozivni broj grada (bez početnih nula) i broj telefona,

zatim dodirnite stavku .

55

Ovo je Internet verzija ove publikacije. © Štampajte samo za privatnu upotrebu..

background image

Dodavanje broja za direktno pozivanje na početni ekran

1

Dodirnite i zadržite praznu oblast na Početni ekran dok uređaj ne počne da vibrira i

pojavi se meni za prilagođavanje.

2

U meniju za prilagođavanje dodirnite stavke

Vidžeti i aplikacije > Prečice.

3

Pomerajte se na listi aplikacija i izaberite

Direktno biranje.

4

Izaberite kontakt i broj koje želite da koristite kao broj za direktno pozivanje.

Prikazivanje ili skrivanje broja telefona

Možete izabrati da prikažete ili sakrijete svoj broj telefona na uređajima primalaca poziva

kada ih zovete.

Prikazivanje ili skrivanje broja telefona

1

Na ekranu Početni ekran dodirnite stavku .

2

Pronađite i dodirnite stavke

Podešavanja > Poziv > Dodatne postavke > ID

pozivaoca.