Sony Xperia M2 - Параметрлерді бір рет түрту арқылы орнату

background image

Параметрлерді бір рет түрту арқылы орнату

Екі Xperia®

құрылғысы арасында сымсыз жұмыс істейтін бірнеше мүмкіндікті орнату процесін

автоматты т

үрде іске қосу үшін параметрлерді бір рет түрту арқылы орнату функциясын

қолдануға болады. Мысалы, Параметрлерді бір рет түрту арқылы орнату Экранды көрсету және

Xperia Link™ бастап

қы параметрінің конфигурациясын іске қосу үшін пайдалануға болады.

Параметрлерді орнатып бол

ғаннан кейін, бұл мүмкіндіктерді іске қосу үшін әрқашан бір рет түрту

ғана қажет болады.
Параметрлерді бір рет т

үрту арқылы орнату функциясы NFC көмегімен іске қосылады.

Құрылғыда Экранды көрсету, Медиа сервері, NFC және Bluetooth® параметрлерін орнату туралы

қосымша ақпарат алу үшін Пайдаланушы нұсқаулығының тиісті бөлімдерін қараңыз.

Құрылғыда Параметрлерді бір рет тигізіп орнату функциясын іске қосу

1

Негізгі экран м

әзірінен белгішесін басыңыз.

2

Параметрлер > Xperia™ байланыс мүмкіндігі > Бір түртіп орнату
тарма

ғын тауып түртіңіз. NFC функциясы автоматты түрде қосылады.

3

Бас

қа Xperia™ құрылғысындағы NFC функциясы қосылғанына көз жеткізіңіз.

4

Екі

құрылғының экрандарының құлпы ашылып, қосылып тұрғанына көз жеткізіңіз.

5

NFC аны

қтау аумақтары бір-біріне тиетіндей етіп екі құрылғыны бір-біріне тигізіп ұстаңыз.

Параметрлерді бір рет тигізіп орнату функциясы автоматты т

үрде іске қосылады.

Екі құрылғы да Параметрлерді бір рет тигізіп орнату функциясын қолдауы керек.

113

Б

ұл – жарияланымның Интернеттегі нұсқасы. © Тек жеке мақсатта пайдалану үшін басып шығарыңыз.