Sony Xperia M2 - תוכן העניינים

background image

םיניינעה

תונכה

הלעפהל

..................................................................................

6

תודוא

ךירדמ

שמתשמל

הז

.......................................................................

6

הריקס

תיללכ

.........................................................................................

6

הבכרה

.................................................................................................

7

הנגה

לע

ךסמה

......................................................................................

8

תלעפה

ןקתהה

םעפב

הנושארה

................................................................

8

עודמ

שורד

יל

ןובשח

Google™

?

.............................................................

9

תניעט

ןקתהה

......................................................................................

10

תונוכת

תויסיסב

...............................................................................

11

שומיש

ךסמב

עגמה

...............................................................................

11

הליענ

לוטיבו

הליענ

לש

ךסמה

.................................................................

13

ףד

החיתפ

...........................................................................................

13

ךסמ

םימושיי

........................................................................................

15

טווינ

ןיב

םימושיי

...................................................................................

16

םימושיי

םינטק

.....................................................................................

17

םינומושיי

.............................................................................................

17

ירוציק

ךרד

תויקיתו

...............................................................................

18

עקר

תוכרעו

אשונ

.................................................................................

19

הללוס

לוהינו

תכירצ

למשח

.....................................................................

20

עוציב

םוליצ

ךסמ

..................................................................................

21

םייוויח

................................................................................................

21

םילמס

תרושב

בצמה

.............................................................................

23

הריקס

תיללכ

לש

םימושיי

.......................................................................

25

תדרוה

םימושיי

................................................................................

27

תדרוה

םימושיי

מ

-

Google Play™

.........................................................

27

תדרוה

םימושיי

תורוקממ

םירחא

.............................................................

27

טנרטניא

תותשרו

.............................................................................

28

השילג

טנרטניאב

..................................................................................

28

תורדגה

טנרטניא

ו

-

MMS

......................................................................

28

Wi-Fi®

..............................................................................................

29

ףותיש

רוביח

םינותנה

םיירלולסה

.............................................................

30

הטילש

שומישב

םינותנב

........................................................................

32

תריחב

תותשר

תוירלולס

........................................................................

33

תותשר

Virtual Private Network

..........................................................

33

ןורכנס

םינותנ

ןקתהב

ךלש

................................................................

35

ןורכנס

םע

תונובשח

םינווקמ

...................................................................

35

ןורכנס

םע

Microsoft® Exchange ActiveSync®

...................................

35

תורדגה

תויסיסב

.............................................................................

37

השיג

תורדגהל

.....................................................................................

37

2

יהוז

תסריג

טנרטניא

לש

םוסרפ

הז

© .

ספדה

שומישל

יטרפ

דבלב

.

background image

לילצ

,

ןוטגניר

תמצועו

לוק

.......................................................................

37

הנגה

לע

סיטרכ

ה

-

SIM

.........................................................................

39

תורדגה

ךסמ

........................................................................................

40

Daydream

.........................................................................................

41

תליענ

ךסמ

..........................................................................................

41

לוטיב

הליענ

יטמוטוא

לש

ןקתהה

.............................................................

42

תורדגה

הפש

.......................................................................................

45

ךיראת

העשו

........................................................................................

45

רופיש

טלפ

לוקה

...................................................................................

46

תדלקה

טסקט

.................................................................................

47

תדלקמ

תילאוטריו

.................................................................................

47

ישקמ

ןופלטה

.......................................................................................

48

תנזה

טסקט

תועצמאב

טלק

ילוק

..............................................................

49

תכירע

טסקט

.......................................................................................

49

המאתה

תישיא

לש

תדלקמה

תילאוטריווה

.................................................

50

גויח

................................................................................................

52

עוציב

תוחיש

........................................................................................

52

תלבק

תוחיש

........................................................................................

53

תוחיש

תויחכונ

.....................................................................................

54

שומיש

ןמויב

תוחיש

...............................................................................

55

תרבעה

תוחיש

.....................................................................................

55

תלבגה

תוחיש

......................................................................................

56

תוחיש

תובורמ

.....................................................................................

56

תוחיש

הדיעו

........................................................................................

57

את

ילוק

..............................................................................................

57

תוחיש

םוריח

........................................................................................

58

ישנא

רשק

.......................................................................................

59

תרבעה

ישנא

רשק

................................................................................

59

שופיח

הגצהו

לש

ישנא

רשק

...................................................................

60

הפסוה

הכירעו

לש

ישנא

רשק

.................................................................

61

תפסוה

עדימ

יאופר

יטרפו

תריצי

רשק

תעשל

םוריח

....................................

62

םיפדעומ

תוצובקו

..................................................................................

63

תחילש

יטרפ

שיא

רשק

..........................................................................

64

תעינמ

תומושר

תולפכושמ

םושייב

ישנא

רשקה

...........................................

64

יוביג

ישנא

רשק

....................................................................................

64

תועדוה

צו

'

ט

....................................................................................

66

האירק

החילשו

לש

תועדוה

.....................................................................

66

ןוגרא

תועדוהה

.....................................................................................

67

תורשקתה

ךותמ

העדוה

.........................................................................

67

תורדגה

תועדוה

....................................................................................

68

תועדוה

תוידיימ

תוחישו

ואידיו

.................................................................

68

3

יהוז

תסריג

טנרטניא

לש

םוסרפ

הז

© .

ספדה

שומישל

יטרפ

דבלב

.

background image

אוד

"

ל

.............................................................................................

69

תרדגה

אוד

"

ל

.......................................................................................

69

החילש

הלבקו

לש

תועדוה

אוד

"

ל

.............................................................

69

ןוגרא

תועדוה

אודה

"

ל

............................................................................

70

תורדגה

ןובשח

אוד

"

ל

.............................................................................

71

Gmail™

............................................................................................

71

הקיזומ

...........................................................................................

73

תרבעה

הקיזומ

ןקתהל

...........................................................................

73

הנזאה

הקיזומל

....................................................................................

73

טירפת

ףד

החיתפה

לש

'

הקיזומ

'

..............................................................

75

תומישר

העמשה

...................................................................................

75

ףותיש

הקיזומ

......................................................................................

76

רופיש

לילצה

........................................................................................

76

יוהיז

הקיזומ

תועצמאב

TrackID™

.........................................................

77

וידר

FM

.........................................................................................

78

הנזאה

וידרל

........................................................................................

78

יצורע

וידר

םיפדעומ

...............................................................................

79

תורדגה

עמש

.......................................................................................

79

המלצמ

...........................................................................................

80

םוליצ

םימולצת

תטלקהו

ינוטרס

ואידיו

......................................................

80

יוהיז

םינפ

............................................................................................

81

שומיש

םושייב

Smile Shutter™

םוליצל

םיפוצרפ

םיכייחמ

..........................

81

תפסוה

םוקימה

יפרגואיגה

םימולצתל

ךלש

.................................................

82

תורדגה

תויללכ

לש

המלצמה

..................................................................

82

תורדגה

תמלצמ

סליטס

..........................................................................

85

תורדגה

תמלצמ

ואידיווה

........................................................................

88

םימולצת

ינוטרסו

ואידיו

םובלאב

........................................................

91

הייפצ

םימולצתב

ינוטרסבו

ואידיו

.............................................................

91

ףותיש

לוהינו

םימולצת

ינוטרסו

ואידיו

........................................................

92

תכירע

םימולצת

תועצמאב

םושייה

'

ךרוע

םימולצתה

'

....................................

93

תכירע

םינוטרס

תועצמאב

םושייה

Movie Creator

....................................

94

תרתסה

םימולצת

ינוטרסו

ואידיו

..............................................................

94

טירפת

ףד

החיתפה

לש

םושייה

'

םובלא

'

....................................................

94

תגצה

םימולצתה

ךלש

לע

הפמ

................................................................

95

ינוטרס

ואידיו

...................................................................................

97

הייפצ

ינוטרסב

ואידיו

םושייב

'

ואידיו

'

.........................................................

97

תרבעה

ןכות

ואידיו

ןקתהל

......................................................................

98

לוהינ

ןכות

ואידיו

...................................................................................

98

תוירושיק

.........................................................................................

99

ףוקיש

ךסמ

ןקתהה

ןפואב

יטוחלא

היזיוולטב

..............................................

99

ףותיש

ןכות

םע

ינקתה

DLNA Certified™

...............................................

99

רוביח

ןקתהה

ירזיבאל

USB

.................................................................

101

4

יהוז

תסריג

טנרטניא

לש

םוסרפ

הז

© .

ספדה

שומישל

יטרפ

דבלב

.

background image

רוביח

ןקתהה

רקבל

יטוחלא

הרדסמ

DUALSHOCK™

............................

102

NFC

................................................................................................

102

תייגולונכט

Bluetooth®

תיטוחלא

.........................................................

103

הרדגה

עגמב

דחא

..............................................................................

105

םימושיי

םימכח

תונוכתו

תוכסוחש

ןמז

..............................................

106

הטילש

םירזבאב

תורדגהבו

תועצמאב

Smart Connect™

........................

106

שומיש

ןקתהב

רותב

תכרעמ

רשוכ

םע

ANT+™

......................................

107

שומיש

ןקתהב

קנראכ

..........................................................................

107

תועיסנ

תופמו

................................................................................

109

שומיש

יתורישב

םוקימה

.......................................................................

109

Google Maps™

טווינו

......................................................................

109

שומיש

תרובעתב

םינותנ

ןמזב

תועיסנ

.....................................................

109

בצמ

הסיט

.........................................................................................

110

חול

הנש

ןועשו

ררועמ

.....................................................................

111

חול

הנש

............................................................................................

111

הארתה

ןועשו

.....................................................................................

112

תושיגנ

.........................................................................................

115

תווחמ

הלדגה

.....................................................................................

115

טסקט

לודג

........................................................................................

115

ןוקית

עבצ

..........................................................................................

115

ףד

החיתפ

טושפ

................................................................................

115

תומיאת

רזע

העימש

............................................................................

115

TalkBack

........................................................................................

116

בצמ

TTY

)

Teletypewriter

(

................................................................

116

רוביד

יטיא

.........................................................................................

116

הכימת

הקוזחתו

............................................................................

117

הכימת

ןקתהב

....................................................................................

117

ילכ

בשחמ

.........................................................................................

117

ןוכדע

ןקתהה

.....................................................................................

118

שופיח

ןקתה

דובא

..............................................................................

119

שופיח

רפסמ

יוהיזה

לש

ןקתהה

.............................................................

119

ןורכיז

ןוסחאו

......................................................................................

120

לוהינ

םיצבק

תועצמאב

בשחמ

...............................................................

121

יוביג

רוזחשו

לש

ןכות

...........................................................................

122

תלעפה

תוקידב

ןוחבא

ןקתהב

ךלש

........................................................

123

סופיא

םימושייה

ךלש

...........................................................................

124

לעפה

רדגהו

שדחמ

תא

ןקתהה

ךלש

......................................................

125

רוזחימ

ןקתהה

...................................................................................

126

תולבגמ

לע

םיתוריש

תונוכתו

.................................................................

126

תועדוה

תויטפשמ

...............................................................................

126

5

יהוז

תסריג

טנרטניא

לש

םוסרפ

הז

© .

ספדה

שומישל

יטרפ

דבלב

.

background image

תונכה

הלעפהל

תודוא

ךירדמ

שמתשמל

הז

והז

Xperia™ M2

ךירדמה

שמתשמל

רובע

תסרג

הנכותה

Android™ 5.1

.

םא

ךניא

חוטב

וזיא

תסרג

הנכות

תלעופ

ןקתהב

ךלש

,

לכות

קודבל

התוא

תועצמאב

טירפתה

'

תורדגה

.'

תלבקל

עדימ

ףסונ

לע

ינוכדע

הנכות

,

האר

ןוכדע

ןקתהה

ףדב

118

.

ידכ

קודבל

תא

תסרג

הנכותה

תיחכונה

לש

ןקתהה

ךלש

1

ב

-

ףד